รายชื่อหัวหน้างานฝ่ายวิชาการนายอิศรา อยู่ยิ่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสุกัญญา คล้ายสุวรรณ์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด


นายชาญณรงค์ บุญโห้
หัวหน้างานอาชีวศึกษาและทวิภาคี


นายธานี นาคเลี้ยง
หัวหน้างานวัดและประเมินผลหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางพรพรรณ อ่อนเอม
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน