ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรดร.ชัยณรงค์ คัชมาตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายนิรันดร์ พินิจจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ดูรายชื่อบุคลากรฝ่ายงาน


ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายนิรันดร์ พินิจจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ดูรายชื่อบุคลากรฝ่ายงาน


ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นายสมยศ โลปวากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ดูรายชื่อบุคลากรฝ่ายงาน


ฝ่ายวิชาการ


นายอิศรา อยู่ยิ่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ดูรายชื่อบุคลากรฝ่ายงาน