บุคลากรฝ่ายงานอาชีวศึกษาและทวิภาคีนายชาญณรงค์ บุญโห้
หัวหน้างานอาชีวศึกษาและทวิภาคี


นางสาวอำภา หอมบุปผา
รองหัวหน้างานอาชีวศึกษาและทวิภาคี


นายเอนก ทิมทอง
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาและทวิภาคี


นายบำรุง จันทร์ทรัพย์
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาและทวิภาคี


ว่าที่ ร.ต. เจษฎาศักดิ์ จันทร์ตรา
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาและทวิภาคี


นายวรากร ดอกอินทร์
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาและทวิภาคี


นายกลวัชร พิมพ์ตา
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาและทวิภาคี


นายบัญญัติ อ่อนจันทร์
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาและทวิภาคี


นางสาวสุปรีญา อินทรทัศน์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาและทวิภาคี