รายชื่อหัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากรนายนิรันดร์ พินิจจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นายพลตรี สังข์ศรี
หัวหน้างานพัสดุ


นางสาวจารุณี จุลบุตร
หัวหน้างานบัญชี


นางโกศล นาคไพจิตร
หัวหน้างานการเงิน


นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
หัวหน้างานทะเบียน


นางสาวภาวิดา โพธิพิทักษ์
หัวหน้างานบุคลากร


นายปราโมทย์ รักอยู่
หัวหน้างานอาคารสถานที่


นายอังศุธร อังคะนิต
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์