รายชื่อหัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวพัชรีย์ สาระยิ่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายธนากรณ์ แก้วมรกต
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นายสุขสันต์ กรรณ์เกตแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ


นางสาวจารุณี จุลบุตร
หัวหน้างานบัญชี


นางสาวมณฑกาญจน์ ทศแก้ว
หัวหน้างานการเงิน


นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
หัวหน้างานทะเบียน


นายธวัชชัย เอมโอชนะ
หัวหน้างานบุคลากร


นายสุพจน์ ขวัญรุ่งวิทยา
หัวหน้างานอาคารสถานที่


นายวิโรจน์ ยาบุษดี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์