บุคลากรฝ่ายงานสื่อการเรียนการสอนนางพรพรรณ อ่อนเอม
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน


นายณัฏฐพงษ์ เถาวัลย์
รองหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน


นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน


นายนภณัฐ ไทยวิจิตร
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน


นายสรราม รอดอินทร์
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน


นายฐิติศักดิ์ ธีระวุฒิชัยกิจ
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน


ว่าที่ ร.ต. วทัญญู แถมพยัคฆ์
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน


นายประกาศิต มณีโชติ
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน


นางณัฏฐา โกวาช
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน


นางสาวพิมพิดา ผะอบเหล็ก
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสื่อการเรียนการสอน