บุคลากรฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช
รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางพรพรรณ อ่อนเอม
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางสาววชิรา อดุลยรัตนพันธุ์
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นายนภณัฐ ไทยวิจิตร
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางณัฏฐา โกวาช
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นายดิฐติพงษ์ หมวกยอด
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางสาวกัญตินันท์ บุญมาก
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางสาวสุวรรณา โสปะเกษตรินทร์
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางสาวศุภาวรรณ บัตรพิมาย
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางสาวนิศารัตน์ ไม้สนธิ์
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางนนลณีย์ นูนน์ส
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางสาวณัชฎาภรณ์ สุริภาพ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน