บุคลากรฝ่ายงานวิทยบริการและห้องสมุดนางสุกัญญา คล้ายสุวรรณ์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด


นางสาววรินยุพา บุญมา
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด


นางสาวสัจจาพร หงษาวดี
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด


นางสาวกนกวรรณ จำนวน
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด


นายศราวุฒิ แก้ววงศ์วาร
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด


นายพงษ์ดนัย อินกองงาม
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด


นางสำรวย ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด


นางสาวปาริชาต เจริญสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด