บุคลากรฝ่ายงานวัดและประเมินผลนายธานี นาคเลี้ยง
หัวหน้างานวัดและประเมินผล


นางอมรา ทิพาทรัพย์สพรั่ง
รองหัวหน้างานวัดและประเมินผล


นางกุลญาดา จันทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล


นางสาวสุธิดา พันธ์ฟัก
ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล


นายวัฒนา คงคะชาติ
ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล


นางสาวอรปรีญา วงศ์ชาลี
ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล


นายกิตติคุณ เขียวอุไร
ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล


นายคุณานนต์ อินทร์ธนู
ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล


นายธีรพงษ์ ท่าสะอาด
ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล


นางสาวมุนิน เพ็ชรอำไพ
ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล


นางสุนทรี สกุลทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดและประเมินผล