อัตเดตข้อมูล เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

แผนกวิชาทั้งหมดในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

1. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายชัยสิทธิ์ อินทรทัศน์
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

2. แผนกวิชาการบัญชี


นางสกาวรัตน์ บุญศิลป์
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

3. แผนกวิชาการตลาด


นางสาวนรีรัตน์ คชพงษ์
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

4. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


นางสาวรัชนก โทลักษณ์
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

5. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง


นายเกษม ปันแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

6. แผนกวิชาช่างยนต์


นายกิตติภณ ประไพภักดิ์
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

7. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

8. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน


นายเจษฎาภรณ์ ศรีโสภณ
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

9. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


นายบุญธรรม อุดมศิลป์
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

10. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


นายวัชรินทร์ คล้ายสุวรรณ์
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

11. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


นายบัณฑิต เหลืองประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

12. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวกฤชอร รัศมีรัชกุล
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

13. แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


นายธีรพจน์ เครือพานิช
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

14. แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


นางสุดารัตน์ จันทสมิต
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ