อัตเดตข้อมูล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

แผนกวิชาทั้งหมดในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

1. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายชัยสิทธิ์ อินทรทัศน์
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

2. แผนกวิชาการบัญชี


นางสุขใจ ตอนปัญญา
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

3. แผนกวิชาการตลาด


นางสุดารัตน์ จันทรสมิต
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

4. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


นางสุนันท์ พรหมประกอบ
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

5. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง


นายเกษม ปันแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

6. แผนกวิชาช่างยนต์


นายไสว พิลึก
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

7. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

8. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน


นายสมเจตน์ สุนทรพุกก์
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

9. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


นายปิยะโชติ ชูเฉลิม
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

10. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


นายจักรกฤษ นาคบุญ
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

11. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


นายบัณฑิต เหลืองประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

12. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวกฤชอร รัศมีรัชกุล
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ

13. แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


นายธีรพจน์ เครือพานิช
หัวหน้าแผนกวิชา

ดูรายชื่อบุคลากรแผนกวิชาฯ