บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทั้งหมด 8 คน

หัวหน้าแผนก

นายชัยสิทธิ์ อินทรทัศน์

ข้าราชการครู

นางสาวอำภา หอมบุปผา

ข้าราชการครู

นายชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา

ข้าราชการครู

นางชนัญชิดา อินทร์สุ่ม

ข้าราชการครู

นางสาวเกศสุดา เปรมชาวนา

พนักงานราชการครู

นางสาววรัชยา เป้าขาว

ครูพิเศษสอน

นางสาวพันธกานต์ กาฬพันธ์

ครูพิเศษสอน

นายกฤษฎา บัวแก้ว