บุคลากรแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

ทั้งหมด 9 คน

ข้าราชการครู

นางสาวรัชนก โทลักษณ์

ข้าราชการครู

นางสาวพรทิพย์ วงคำสอน

ข้าราชการครู

นางกุลญาดา จันทร์กระจ่าง

ข้าราชการครู

นายอังศุธร อังคะนิต

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุวรรณา เกบุ้ย

ครูพิเศษสอน

นางอธิชา มวลพรหม

ครูพิเศษสอน

นายกิตติคุณ เขียวอุไร

ครูพิเศษสอน

นางสาวปรียาพร ท่าเกษม

ครูพิเศษสอน

นางสาวอังคณา ไวยจะรี