บุคลากรแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

ทั้งหมด 8 คน

ข้าราชการครู

นางสาวรัชนก โทลักษณ์

ข้าราชการครู

นางสาวพรทิพย์ วงคำสอน

ข้าราชการครู

นางกุลญาดา จันทร์กระจ่าง

ข้าราชการครู

นายอังศุธร อังคะนิต

ข้าราชการครู

นายธีรศักดิ์ บุตรทอง

ครูพิเศษสอน

นางอธิชา มวลพรหม

ครูพิเศษสอน

นายกิตติคุณ เขียวอุไร

ครูพิเศษสอน

นางสาวอังคณา ไวยจะรี