บุคลากรแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ทั้งหมด 9 คน

ข้าราชการครู

นายเจษฎาภรณ์ ศรีโสภณ

ข้าราชการครู

นายทัศนพงษ์ แก้วละมุน

ข้าราชการครู

ว่าที่ ร.ต.เสริมศักดิ์ จันทสมิตร

ข้าราชการครู

นายพรชัย แดงแสงทอง

ข้าราชการครู

นายสมศักดิ์ อ่อนผึ้ง

ข้าราชการครู

นายอภิสิทธิ์ แสนหาญ

ครูพิเศษสอน

นายวาทิต ยมจันทร์

ครูพิเศษสอน

นายภัทรชัย ปุราทะกา

ครูพิเศษสอน

นายพันธสร รักษาดินแดน