บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์

ทั้งหมด 18 คน

ข้าราชการครู

นายกิตติภณ ประไพภักดิ์

ข้าราชการครู

นายสุขสันต์ กองสุข

ข้าราชการครู

นายชาญณรงค์ บุญโห้

ข้าราชการครู

นายคำสิงห์ ศรีฆ้อง

ข้าราชการครู

นายธีระวัฒน์ จันตระ

ข้าราชการครู

นายวิเชษฐ สนธิ

ข้าราชการครู

นายไสว พิลึก

ข้าราชการครู

นายภัทรดนัย โกศลวรรธน์

ข้าราชการครู

นายสมโภช แสงกล้า

ข้าราชการครู

นายสิทธิ กุลบุตร

พนักงานราชการครู

นายเฉลิมรัฐ วิแหลม

พนักงานราชการครู

นายวิชัฎ เงินมั่นคง

ครูพิเศษสอน

นายบำรุง จันทร์ทรัพย์

ครูพิเศษสอน

นายประกาศิต มณีโชติ

ครูพิเศษสอน

นายณัฐวุฒิ ศรีสุข

ครูพิเศษสอน

นายอนุวัฒน์ ฉั่วศรีวงษ์

ครูพิเศษสอน

นายบัญชา จีนชาวนา

ครูพิเศษสอน

นายจารุกิตติ์ สุดตา