บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์

ทั้งหมด 13 คน

ข้าราชการครู

นายโชคชัย ปราโมกข์

ข้าราชการครู

นายสุขสันต์ กองสุข

ข้าราชการครู

นายชาญณรงค์ บุญโห้

ข้าราชการครู

นายคำสิงห์ ศรีฆ้อง

ข้าราชการครู

นายธีระวัฒน์ จันตระ

ข้าราชการครู

นายนริศ บุญพันจันที

ข้าราชการครู

นายไสว พิลึก

พนักงานราชการครู

นายเฉลิมรัฐ วิแหลม

พนักงานราชการครู

นายวิชัฎ เงินมั่นคง

ครูพิเศษสอน

นายบำรุง จันทร์ทรัพย์

ครูพิเศษสอน

นายประกาศิต มณีโชติ

ครูพิเศษสอน

นายสุรศักดิ์ สุขแพทย์

ครูพิเศษสอน

นายณัฐวุฒิ ศรีสุข