ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 1 มีนาคม 2566

รายชื่อผู้เข้าสอบ กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสอบ โควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 22 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือกโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 27 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ วันนี้ - 23 มกราคม 2566 11 มกราคม 2566

ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2565 เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรได้รับหมอบหมายให้เป็นสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 38 18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์(Online)ตามตารางการเรียนการสอนในช่วงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 18 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองวันเพื่อลูก ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ.ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 16 พฤศจิกายน 2565

เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายนิรันดร์ พินิจจันทร์ เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 31 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายสมยศ โลปวากุล เรื่องการศึกษาการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 27 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 1 เมษายน 2565

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ต้นแบบและการบริหารจัดการ การซ่อมบำรุงตามมาตรฐานเพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0 ชั้นสูงและระบบส่งถ่ายพลังงานของไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้งานอุตสาหกรรมด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุดปฏิบัติการเรียนรู้งานอุตสาหกรรมด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 8 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ต้นแบบและบริหารจัดการ การซ่อมบำรุงตามมาตรฐานเพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0 ขั้นสูงและระบบส่งถ่ายพลังงานของไหล 8 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้งานอุตสาหกรรมด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑื ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ต้นแบบและการบริหาร การซ่อมตามมาตรฐานเพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0 25 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้งานอุตสาหกรรมด้วยการเขียนโปรมแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 23 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑื ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ต้นแบบและการบริหาร การซ่อมตามมาตรฐานเพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0 23 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก 20 มกราคม 2566

ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากรร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 8 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่3 (สัมภาษณ์) 21 ธันวาคม 2565

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป(ครู) 16 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 8 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 3 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 13 ตุลาคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 13 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 11 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ทลบ. (ตามแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 23 กุมภาพันธ์ 2566

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน (ตามแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 20 มกราคม 2566

ขอเลื่อนวันชำระเงินลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่2 ประจำปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 11-12 เมษายน 2565 เลื่อนเป็นวันที่ 20-21 เมษายน 2565 11 เมษายน 2565

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 30 มีนาคม 2565

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13 พฤศจิกายน 2563

คู่มือลงทะเบียน ศธ.02 ออนไลน์ วท.พิจิตร 4 พฤศจิกายน 2563

แจ้งนักเรียน นักศึกษา กยศ. รายใหม่ 5 สิงหาคม 2563

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้

-  ดร.ชัยณรงค์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

  แจ้งจากฝ่ายบริหารทรัพยากร

  แจ้งจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ล่าสุด...

  สรุปรายงานการดำเนินโครงการ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ [ ฝ่ายงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ] แจ้งเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2565

  งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ [ ฝ่ายงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ] แจ้งเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2564

  งานวางแผนและงบประมาณ [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 26 มกราคม 2564

  แจ้งจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ล่าสุด...

  แจ้งจากฝ่ายวิชาการ

ล่าสุด...

  ประกาศเรียนภาคฤดูร้อน 2564 ช่วงที่ 1 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 4 มีนาคม 2565

  ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2564

  ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 9 มิถุนายน 2564

งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ครูพร้อม.com

Update 12 มิถุนายน 2563

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsนักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอเข้าห้องเรียน

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09 : 00 น.

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
0 นักเรียน นักศึกษา
( ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนยน 2565 )
0 บุคลากร
0 ฝ่ายงาน
0 แผนกวิชาฯ