การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา ให้ไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา
3. ส่งเสริมผู้เรียน ผู้สอน คิดค้นนวัตกรรม งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
4. มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดการศึกษา
5. บริการชุมชน สังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์

1. บริหารจัดการการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและจัดการทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพ
2. จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้านวิชาการ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย
3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดำรงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร
3. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ


กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
3. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อการเรียน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
9. ส่งเสริมผู้เรียนให้บริการต่อสังคมและชุมชน

ดร.ชัยณรงค์ คัชมาตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร