บุคลากรฝ่ายงานอาคารสถานที่นายสุพจน์ ขวัญรุ่งวิทยา
หัวหน้างานอาคารสถานที่


นายคติพงษ์ อ่อนไชย
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่


นายวิฑูรย์ พิมพ์ตา
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่


นายอดินัย ชาติชำนาญ
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่


นายวิชัฎ เงินมั่นคง
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่


นายธนาคาร แก้วศรี
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่


ว่าที่ ร.ต.วัชรพล แป้นแสง
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่


นายอานนท์ หรุ่นขำ
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่


นายสันติ สว่างเมฆ
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่


นายวัฒนา คงคะชาติ
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่


นายภูเบศร์ แสนสิทธิ์
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่