บุคลากรฝ่ายงานบุคลากรนายธวัชชัย เอมโอชนะ
หัวหน้างานบุคลากร


นางสาวภาวิดา โพธิพิทักษ์
หัวหน้างานบุคลากร


นางสุขใจ ตอนปัญญา
รองหัวหน้างานบุคลากร


นางสาวนพภาพร ขุนพลช่วย
ผู้ช่วยงานบุคลากร


นางสาวดวงจันทร์ ธนิกกุล
ผู้ช่วยงานบุคลากร


นางสาวพรทิพย์ วงษ์คำสอน
ผู้ช่วยงานบุคลากร


นายวรากร ดอกอินทร์
ผู้ช่วยงานบุคลากร


นางสาววรินยุพา บุญมา
ผู้ช่วยงานบุคลากร


นางอธิชา มวลพรหม
ผู้ช่วยงานบุคลากร


นายประทีป ปัจวิทย์
ผู้ช่วยงานบุคลากร


นายกิติพัฒน์ สัมมาทัต
ผู้ช่วยงานบุคลากร


นางจินตนา ธรสุทธิสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร


นายคณา ธรสุทธิสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร