บุคลากรฝ่ายงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายชาญชัย ครุธทิน
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายสังเวย แก้วอ่วม
รองหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายสรราม รอดอินทร์
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายวงศพัชญ์ พันธ์สิริโรจ
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายคุณานนต์ อินทร์ธนู
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายชรินทร์ พุ่มพวง
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายอานนท์ หรุ่นขำ
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวนงลักษณ์ พรมเจียม
เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ