รายชื่อหัวหน้างานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายนิรันดร์ พินิจจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสมศักดิ์ หมอแสง
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายพลตรี สังข์ศรี
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


นายชาญชัย ครุธทิน
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวสิริมนต์ นฤมลสิริ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นายปฏิภาณ บุระตะ
หัวหน้างานความร่วมมือหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา