รายชื่อหัวหน้างานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายนิรันดร์ พินิจจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสมศักดิ์ หมอแสง
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นางสาวพรทิพย์ วงคำสอน
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


นายวงศพัชญ์ พันธ์สิริโรจ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวสิริมนต์ นฤมลสิริ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นายอภิสิทธิ์ แสนหาญ
หัวหน้างานความร่วมมือ


นางสาวนพภาพร ขุนพลช่วย
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา