บุคลากรฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณนายพลตรี สังข์ศรี
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


นางสาวพรทิพย์ วงษ์คำสอน
รองหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


นายบุญธรรม อุดมศิลป์
รองหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


นายณัฏฐพงษ์ เถาวัลย์
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ


นายดิฐติพงษ์ หมวกยอด
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ


นายกิติพัฒน์ สัมมาทัต
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ


นางสาวสมใจ ดำสง
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ


นางสาวปรียาพร ท่าเกษม
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ


นายกลวัชร พิมพ์ตา
ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ


นางสาวเกศแก้ว อินทร์ธนู
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ