บุคลากรฝ่ายงานปกครองนายเจษฎาพร ศรีโสภณ
หัวหน้างานปกครอง


นายวัชรินทร์ คล้ายสุวรรณ์
รองหัวหน้างานปกครอง


นายนาวิน บุญคุ้ม
ผู้ช่วยงานปกครอง


นางสาววรัชยา เป้าขาว
ผู้ช่วยงานปกครอง


ว่าที่ ร.ต. วันชัย จันทร์เคน
ผู้ช่วยงานปกครอง


นายพงษ์ดนัย อินกองงาม
ผู้ช่วยงานปกครอง


นายธนาคาร แก้วศรี
ผู้ช่วยงานปกครอง


นายทวี วงค์คำหล้า
ผู้ช่วยงานปกครอง


นายวาทิต ยมจันทร์
ผู้ช่วยงานปกครอง


นายอานนท์ หรุ่นขำ
ผู้ช่วยงานปกครอง


นายภัทรชัย ปุราทะกา
ผู้ช่วยงานปกครอง


นางอธิชา มวลพรหม
ผู้ช่วยงานปกครอง


นางสาวสิริกร นาพิจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการงานปกครอง