รายชื่อหัวหน้างานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานายสมยศ โลปวากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานางสาวพนมพร แป้นแก้ว
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นางสาวนุสรา แสงตาล
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


นายคติพงษ์ อ่อนไชย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นายธีระวัฒน์ จันตระ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายธิปกรณ์ กิจไกรฤกษ์
หัวหน้างานปกครอง


นายทัศนพงษ์ แก้วละมุน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา