รายชื่อหัวหน้างานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานายสมยศ โลปวากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานายจักรพันธ์ บุญแทน
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นางสาวนุสรา แสงตาล
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


ว่าที่ ร.ต. นิมิตร ศรีสายยนต์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นายธีระวัฒน์ จันตระ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายเจษฎาพร ศรีโสภณ
หัวหน้างานปกครอง


นายทัศนพงษ์ แก้วละมุน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา