บุคลากรฝ่ายงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายธีระวัฒน์ จันตระ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายคำสิงห์ ศรีฆ้อง
รองหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายวิชัฎ เงินมั่นคง
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายเอนก ทิมทอง
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นางกุลญาดา จันทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายสุขสันต์ กองสุข
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นางสาวอรวลัญช์ น้อยสมวงษ์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายเฉลิมรัฐ วิแหลม
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายบำรุง จันทร์ทรัพย์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายสุรศักดิ์ สุขแพทย์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายบัญญัติ อ่อนจันทร์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายประกาศิต มณีโชติ
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นางสาววารี ฟักหล่ำ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน


นายโตอมร เดียวมุ้ยพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน