บุคลากรฝ่ายงานทะเบียนนายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
หัวหน้างานทะเบียน


นางสาวนงราม เขียวยิ่ง
รองหัวหน้างานทะเบียน


นางสมปรารถนา กุลมัย
ผู้ช่วยงานทะเบียน


นายภัทรชัย ปุราทะกา
ผู้ช่วยงานทะเบียน


นายศราวุฒิ แก้ววงศ์วาร
ผู้ช่วยงานทะเบียน


นายวาทิต ยมจันทร์
ผู้ช่วยงานทะเบียน


นางสาวเนตรนภา จันทร์อินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน


นางสาวรัชนีกรณ์ รอดกำเนิด
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน


นางสาวสุกัญญา สาระถี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน