บุคลากรฝ่ายงานบริหารทั่วไปนายธนากรณ์ แก้วมรกต
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางสุกัญญา คล้ายสุวรรณ์
รองหัวหน้างานบริหารทั่วไป


นายสุขสันต์ กองสุข
รองหัวหน้างานบริหารทั่วไป


นายชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป


นางสาวทอฝัน สระทองพร
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป


นางสาวศุภาวรรณ บัตรพิมาย
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป


นายผจญ ปลื้มญาติ
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป


นางสาวนิศารัตน์ ไม้สนธิ์
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป


นางสาวสุวรรณา เกบุ้ย
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป


นางสาวสุธิดา พันธ์ฟัก
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป


นายธีรพงษ์ ท่าสะอาด
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป


นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป


นายจิตติชัย ครินชัย
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป


นางสาวพิมพิดา ผะอบเหล็ก
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารทั่วไป


นายณัฏฐ์วัฒน์ จันทร์บัว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารทั่วไป


นางสาลี่ บัตรพิมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารทั่วไป