นายชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
งานที่รับผิดชอบ