นางสาวพันธกานต์ กาฬพันธ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
งานที่รับผิดชอบ