นายเฉลิมรัฐ วิแหลม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
แผนกวิชา : ช่างยนต์
งานที่รับผิดชอบ