นายเสน่ห์ แจ่งใส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
แผนกวิชา : ฝ่ายงานอื่น
งานที่รับผิดชอบ