นายประกาศิต มณีโชติ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
แผนกวิชา : ช่างยนต์
งานที่รับผิดชอบ