นายบำรุง จันทร์ทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
แผนกวิชา : ช่างยนต์
งานที่รับผิดชอบ