นายชาญณรงค์ บุญโห้
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
แผนกวิชา : ช่างยนต์
งานที่รับผิดชอบ