นางสาวนพภาพร ขุนพลช่วย
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
แผนกวิชา : สามัญสัมพันธ์
งานที่รับผิดชอบ