ว่าที่ ร.ต. วันชัย จันทร์เคน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
แผนกวิชา : เทคนิคพื้นฐาน
งานที่รับผิดชอบ