นายวงศพัชญ์ พันธ์สิริโรจ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
แผนกวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
งานที่รับผิดชอบ