นายชาญชัย ครุธทิน
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
แผนกวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
งานที่รับผิดชอบ