นายวาทิต ยมจันทร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
แผนกวิชา : ช่างกลโรงงาน
งานที่รับผิดชอบ