นายพรชัย แดงแสงทอง
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
แผนกวิชา : ช่างกลโรงงาน
งานที่รับผิดชอบ