บุคลากรฝ่ายงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาว่าที่ ร.ต. นิมิตร ศรีสายยนต์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นางสาวนภาพร บุญมี
รองหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นายวิฑูรย์ เปลี่ยนเกิด
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นายเอนก ทิมทอง
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นางสาวสมใจ ดำสง
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นายคุณานนต์ อินทร์ธนู
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นายกิตติคุณ เขียวอุไร
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นางสาวสุวรรณา เกบุ้ย
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นางสาวมุนิน เพ็ชรอำไพ
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นายวรพล แผนนาม
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นางสาวนิศารัตน์ ไม้สนธิ์
ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นางสาวจุฑามาศ ชูเฉลิม
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา