บุคลากรฝ่ายงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวนุสรา แสงตาล
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน