บุคลากรฝ่ายงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวนุสรา แสงตาล
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


นางสาวนภาพร มิ่งโสดา
รองหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


นางสาวทอฝัน สระทองพร
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


นางสาววิลาสินี ผิวอ่อนดี
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


นางสาวกัญตินันท์ บุญมาก
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


ว่าที่ ร.ต.วัชรพล แป้นแสง
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


นายภูเบศร์ แสนสิทธิ์
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


นางสาววชิรา อดุลยรัตนพันธุ์
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


นายประทีป ปัจวิทย์
ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


นายภิญญู ฤทธิพิณ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


นายโตอมร เดียวมุ้ยพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน