บุคลากรฝ่ายงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษานายจักรพันธ์ บุญแทน
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง
รองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นายนริศ บุญพันจันที
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นางสาวพนมพร แป้นแก้ว
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


ว่าที่ ร.ต. วันชัย จันทร์เคน
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นางสาวสมใจ ดำสง
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นายนภณัฐ ไทยวิจิตร
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นางสาวอรวลัญช์ น้อยสมวงษ์
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นางสาววิลาสินี ผิวอ่อนดี
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


ว่าที่ ร.ต.วัชรพล แป้นแสง
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นางสาวอรปรีญา วงศ์ชาลี
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นายเฉลิมรัฐ วิแหลม
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


ว่าที่ ร.ต. เจษฎาศักดิ์ จันทร์ตรา
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นางสาวสุธิดา พันธ์ฟัก
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นายพงศ์พจ จูทิม
เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา