บุคลากรฝ่ายแผนกวิชานายเกษม ปันแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชา


นางสาวนรีรัตน์ คชพงษ์
หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา


นางสาวรัชนก โทลักษณ์
หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา


นายชัยสิทธิ์ อินทรทัศน์
หัวหน้าแผนกวิชา


นางสุดารัตน์ จันทสมิต
หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา


นายโชคชัย ปราโมกข์
หัวหน้าแผนกวิชา


นางสกาวรัตน์ บุญศิลป์
หัวหน้าแผนกวิชา


นายนิทัศน์ ท้วมวงษ์
หัวหน้าแผนกวิชา


นายบุญธรรม อุดมศิลป์
หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา


นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง
หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา


นายธีรพจน์ เครือพานิช
หัวหน้าแผนกวิชา


นายบัณฑิต เหลืองประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชา


นายจักรกฤษ นาคบุญ
หัวหน้าแผนกวิชา


นายวุฒิชัย จันทร์หอม
หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้าแผนกวิชา


นายกิตติภูมิ วันนา
รองหัวหน้าแผนกวิชา


นายกลวัชร พิมพ์ตา
รองหัวหน้าแผนกวิชารองหัวหน้าแผนกวิชารองหัวหน้าแผนกวิชารองหัวหน้าแผนกวิชารองหัวหน้าแผนกวิชารองหัวหน้าแผนกวิชารองหัวหน้าแผนกวิชา


นางสาวมุนิน เพ็ชรอำไพ
รองหัวหน้าแผนกวิชา