บุคลากรฝ่ายงานประชาสัมพันธ์นายวิโรจน์ ยาบุษดี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์
รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นางสาวรัชนก โทลักษณ์
รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นายสรราม รอดอินทร์
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์


นายธีรพงษ์ ท่าสะอาด
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์


นายวงศพัชญ์ พันธ์สิริโรจ
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์


นายประทีป ปัจวิทย์
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์


นายวรพล แผนนาม
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์


Miss Laylyn Coilan
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์


นางสาวสุวรรณา โสปะเกษตรินทร์
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์