บุคลากรฝ่ายงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวสิริมนต์ นฤมลสิริ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นางชิตตินันท์ แสงสว่าง
รองหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นางสัญญา โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นายวิชัฎ เงินมั่นคง
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นางสาวสุวรรณา โสปะเกษตรินทร์
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นายเฉลิมรัฐ วิแหลม
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นายบำรุง จันทร์ทรัพย์
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นางอธิชา มวลพรหม
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นางสาวศุภาวรรณ บัตรพิมาย
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นางสาวมุนิน เพ็ชรอำไพ
ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นางสาวจันทร์จิรา ภูมิผล
เจ้าหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ