บุคลากรฝ่ายงานพัสดุนายสุขสันต์ กรรณ์เกตแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ


ว่าที่ ร.ต.เสริมศักดิ์ จันทสมิตร
รองหัวหน้างานพัสดุ


นางสาววรัชยา เป้าขาว
ผู้ช่วยงานพัสดุ


นางสมปรารถนา กุลมัย
ผู้ช่วยงานพัสดุ


นายภัทรชัย ปุราทะกา
ผู้ช่วยงานพัสดุ


นายวัฒนา คงคะชาติ
ผู้ช่วยงานพัสดุ


นายพันธสร รักษาดินแดน
ผู้ช่วยงานพัสดุ


นายกลวัชร พิมพ์ตา
ผู้ช่วยงานพัสดุ


นายศราวุฒิ แก้ววงศ์วาร
ผู้ช่วยงานพัสดุ


นายสุรศักดิ์ ทองใบ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ


นายพิสาร สังข์แสง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ


นางสาวกัญชนิกา ม่วงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ