บุคลากรฝ่ายงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายสมศักดิ์ หมอแสง
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายเกษตร เมืองทอง
รองหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นางสาวพรรณวร บุญประเศรษฐผล
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายอุปกรณ์ เกษม
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นางสาววรัชยา เป้าขาว
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นางณัฏฐา โกวาช
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายกิตติคุณ เขียวอุไร
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายพันธสร รักษาดินแดน
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายภูเบศร์ แสนสิทธิ์
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายสันติ สว่างเมฆ
ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นางสาวนงลักษณ์ พรมเจียม
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์