บุคลากรฝ่ายงานครูที่ปรึกษานายทัศนพงษ์ แก้วละมุน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา


นายพรชัย แดงแสงทอง
รองหัวหน้างานครูที่ปรึกษา


นายสมศักดิ์ อ่อนผึ้ง
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา


ว่าที่ ร.ต. เจษฎาศักดิ์ จันทร์ตรา
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา


นายอรรถชัย อินทร์เลี่ยม
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา


นางสาวกนกวรรณ จำนวน
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา


นายพันธสร รักษาดินแดน
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา


นายกิติพัฒน์ สัมมาทัต
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา


นายสุรศักดิ์ สุขแพทย์
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา


นางสาวสัจจาพร หงษาวดี
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา


นายภิญญู ฤทธิพิณ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานครูที่ปรึกษา