บุคลากรแผนกวิชาฝ่ายงานอื่น

ทั้งหมด 46 คน

เจ้าหน้าที่

นางสาลี่ บัตรพิมาย

เจ้าหน้าที่

นายณัฏฐ์วัฒน์ จันทร์บัว

เจ้าหน้าที่

นางสาวพิมพิดา ผะอบเหล็ก

เจ้าหน้าที่

นางจินตนา ธรสุทธิสกุล

เจ้าหน้าที่

นายคณา ธรสุทธิสกุล

เจ้าหน้าที่

นางโกศล นาคไพจิตร

เจ้าหน้าที่

นายสมชาย ราชวัตร

เจ้าหน้าที่

นางสาวประภัสสร ประสพสมบัติ

เจ้าหน้าที่

นางสาวรัตนาพร อ้นพา

เจ้าหน้าที่

นายสุรศักดิ์ ทองใบ

เจ้าหน้าที่

นายพิสาร สังข์แสง

เจ้าหน้าที่

นางสาวกัญชนิกา ม่วงประเสริฐ

เจ้าหน้าที่

นายเมทะวินณ์ กฤษนั่น

เจ้าหน้าที่

นายสุรพงษ์ เจริญสุข

เจ้าหน้าที่

นายเสน่ห์ แจ่งใส

เจ้าหน้าที่

นายบุญเสริม เพ็ชรกลัด

เจ้าหน้าที่

นายสมหวัง สิงหา

เจ้าหน้าที่

นางวิรัตน์ เพ็ชรกลัด

เจ้าหน้าที่

นางสาววาสนา แก่นเสน

เจ้าหน้าที่

นางน้ำทิพย์ สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่

นางสาวสวิง ทับเอม

เจ้าหน้าที่

นางสาวบุญมี อินทร์แก้ว

เจ้าหน้าที่

นายนิรุตต์ หมวกอินทร์

เจ้าหน้าที่

นายสกุล สกุณา

เจ้าหน้าที่

นายวีรพงษ์ สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่

นายพิเชฐ เต่าเล็ก

เจ้าหน้าที่

นายสมชาย สิงห์ดี

เจ้าหน้าที่

นางสาวเนตรนภา จันทร์อินทร์

เจ้าหน้าที่

นางสาวรัชนีกรณ์ รอดกำเนิด

เจ้าหน้าที่

นายจิตติชัย ครินชัย

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุกัญญา สาระถี

เจ้าหน้าที่

นางสาวเกศแก้ว อินทร์ธนู

เจ้าหน้าที่

นางสาวนงลักษณ์ พรมเจียม

เจ้าหน้าที่

นางสาวจันทร์จิรา ภูมิผล

เจ้าหน้าที่

นายพงศ์พจ จูทิม

เจ้าหน้าที่

นายภิญญู ฤทธิพิณ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสิริกร นาพิจิตร

เจ้าหน้าที่

นายโตอมร เดียวมุ้ยพงษ์

เจ้าหน้าที่

นางสาวจุฑามาศ ชูเฉลิม

เจ้าหน้าที่

นางสาววารี ฟักหล่ำ

เจ้าหน้าที่

นางนนลณีย์ นูนน์ส

เจ้าหน้าที่

นางสาวณัชฎาภรณ์ สุริภาพ

เจ้าหน้าที่

นางสุนทรี สกุลทอง

เจ้าหน้าที่

นางสำรวย ศรีสุข

เจ้าหน้าที่

นางสาวปาริชาต เจริญสุข

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุปรีญา อินทรทัศน์