กำหนดการในปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ นักเรียน นักศึกษาโปรดติดตามความเคลื่อนไหวในเว็บวิทยาลัยฯอย่างใกล้ชิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอยกเลิกการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 14-15 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563

ขยายเวลารับสมัครเข้าเรียน ระบบทั่วไป ทั้งระดับ ปวช และ ปวส เริ่มวันที่ 5 -12 พฤษภาคม 2563 4 พฤษภาคม 2563

แจ้งเรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป) 3 พฤษภาคม 2563

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 มีนาคม 2563

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 6 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตาพิเศษ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตาพิเศษ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 27 มกราคม 2563

ดาวน์โหลด ใบสมัครโควตาเรียนดี ด้านความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 19 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนระบบโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 19 ธันวาคม 2562

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding) 17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมทิก Inverter กระแสเชื่อมแบบ AC/DC มีระบบ Micro Tack ขนาด ๒๓๐ A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) Inverter มีระบบ Microprocessor Control ขนาด ๓๕๐ A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางการบัญชี แบบที่ ๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์แขนกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7 เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์แขนกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาเครื่องครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมทิก Inverter กระแสเชื่อม AC/DC ระบบ Micro Tack ขนาด 230 A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) Inverter มีระบบ Microprocessor Control ขนาด 350 A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากรร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 20 พฤษภาคม 2563

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (งานการเงิน) 30 เมษายน 2563

รับสมัครเพื่อคัดเลือการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน

ประกาศจากงานแนะแนว : นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ทั้งระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า สามารถเข้าทำรายการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เอกสารดำเนินการจัดส่งภายหลัง 17 พฤษภาคม 2563

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ครั้งที่ 2) หลักสูตร ปวช.3 และ ปวส.2 7 เมษายน 2563

ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่เกณฑ์ 2/2562 30 มีนาคม 2563

กำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 27 มีนาคม 2563

การยกเลิกการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ปีการศึกษา 2562 6 มีนาคม 2563

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ปวช. 1 -3, ปวส.1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 3 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 (ขร) 22 กุมภาพันธ์ 2563

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้

-  นายชัยณรงค์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

Update 18 พฤษภาคม 2563

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน eDLTV สำหรับอาชีวศึกษา


อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13 : 30 น.

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
0 จำนวนนักเรียน นักศึกษา
( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 )
0 จำนวนบุคลากร
0 จำนวนฝ่ายงาน
0 จำนวนแผนกวิชาฯ