สังกัด :: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE [ 4th NORTH REGION ]
พัฒนาโดย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร